A A A

AMD: Laptop najwa?niejszym narz?dziem studenta

11 lipca 2014, 14:10
W Stanach Zjednoczonych 41 proc. studentów uwa?a laptopa za podstawowe narz?dzie nauki, rozrywki i pracy.
AMD: Laptop najwa?niejszym narz?dziem studenta

Przed zbli?aj?cym si? okresem powrotu do szko?y firma AMD zaprezentowa?a wyniki badania „Back-to-School Technology Usage" po?wi?conego tematowi preferencji i zwyczajów zakupowych w dziedzinie nowych technologii. Sonda? wykaza?, ?e ponad po?owa z badanych ma przy sobie ka?dego dnia co najmniej dwa urz?dzenia, a w?ród nich laptop pozostaje najcenniejszym w czasie ich studenckiego ?ycia. Jak wynika z badania, procesory AMD spe?niaj? szereg wymaga? stawianych przez studentów.

Badanie przeprowadzone zosta?o przez Harrisa Polla w imieniu AMD w maju i wzi?li w nim udzia? studenci ze Stanów Zjednoczonych w wieku 18-25 lat. Wyniki pokaza?y, ?e 85% badanych posiada laptopy, ponad po?owa tablety, najliczniejsza grupa zaopatrzona jest w smartfony. W pytaniu o najwa?niejsze z urz?dze? 41% ankietowanych wybra?o laptop. Tu? za nim znalaz?y si? takie urz?dzenia jak samochód, tablet, rower i telewizor. Tylko 1% wskaza?o w powy?szym pytaniu telewizor, a 73% zadeklarowa?o, ?e ogl?da programy telewizyjne i filmy na innych urz?dzeniach ni? odbiornik tv.

Ponad po?owa badanych przyzna?a, ?e ma w swoich planach zakup nowego urz?dzenia z okazji nowego roku akademickiego, w?ród nich 1/3 wymieni?a na pierwszym miejscu laptop, przed tabletem i urz?dzeniami 2 w 1. Najwa?niejsze cechy brane pod uwag? przy wyborze laptopa to: wydajno?? (40% badanych), cena (26%), ?ywotno?? baterii (25%), pozosta?e to mobilno??, bezpiecze?stwo, mo?liwo?? zabawy i gry.

„Studenci oczekuj? wi?cej od swoich komputerów ni? kiedy? - chc?, ?eby sprawdza?y si? tak samo dobrze podczas ogl?dania filmów jak i w trakcie oblicze? na zaj?ciach z matematyki", powiedzia? Gabe Gravning, director of product marketing w Client Business Unit, AMD. „Procesor jest najwa?niejszym elementem, dzi?ki któremu sprz?t mo?e sprosta? wymaganiom studentów, a procesory AMD APU s? na tyle wszechstronne, ?e gwarantuj? wydajno?? zarówno podczas pracy jak i zabawy. Zapewniaj? zatem wszystko to, czego oczekuj? studenci - d?ugi czas pracy na baterii, wiod?c? w bran?y moc graficzn? oferowan? przez karty AMD Radeon i p?ynn? transmisj? wideo przy zachowaniu ostro?ci obrazu".

Najstarsi ankietowani urodzeni s? w pó?nych latach 80-tych i w wi?kszo?ci nie pami?taj? czasów bez komputera i Internetu, a ich zwyczaje zwi?zane z korzystaniem z technologii podkre?laj? ich znaczenie. 81% studentów nie mo?e sobie wyobrazi? szko?y bez sprz?tu elektronicznego, a 70% nie mog?oby w ogóle ?y? bez technologii. Wg pozosta?ych wyników wskazuj?cych na znaczenie sprz?tów elektronicznych w ?yciu studentów:

- 67% przyznaje, ?e najbardziej boj? si?, ze ich sprz?t przestanie dzia?a?;
- 25% na bezludn? wysp? zabra?oby komputer, a nie cz?onka rodziny czy piwo;
- 27% kupi?oby nowy komputer po wygranej  1000 dol.

Odpowiedzi? na potrzeby studentów s? procesory AMD, dost?pne dzisiaj w laptopach, komputerach stacjonarnych i konwertowalnych PC w ró?nych cenach. Odwied? sklep AMD, ?eby uzyska? wi?cej informacji.

Zdj?cie g?ówne pochodzi ze ?ród?a: ©123RF/PICSEL


Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...Notice: MemcachePool::get(): Server localhost (tcp 11211, udp 0) failed with: Connection refused (111) in /var/www/pcformat.pl/library/Zend/Cache/Backend/Memcached.php on line 195
Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto