A A A

Blisko pó? wieku z telewizorami Samsung

13 października 2014, 12:30
Historia telewizorów ma ju? ponad 130 lat, a urz?dzenia te znajduj? si? obecnie praktycznie w wi?kszo?ci domów na ?wiecie. Jaki wk?ad w tworzenie historii telewizorów ma marka Samsung?
Blisko pó? wieku z telewizorami Samsung

Poczynaj?c od 1883 roku, kiedy to Paul Nipkow opracowa? elektryczny teleskop, rozpocz??a si? fascynuj?ca historia odbiorników telewizyjnych, w której ogromn? rol? odgrywa?y nie tylko innowacje technologiczne, ale równie? samo wzornictwo urz?dze?. Jednak od 1926 roku, kiedy to John Logie Baird zaprezentowa? innowacyjne urz?dzenie monochromatyczne, mo?emy ju? mówi? o prawdziwym wy?cigu w tworzeniu coraz bardziej innowacyjnych, i co równie wa?ne, pi?knych telewizorów, które pe?ni? tak?e funkcj? wystroju wn?trza.

Jaki wk?ad w tworzenie historii telewizorów ma marka Samsung? W 1970 roku, czyli ju? rok po za?o?eniu, firma zaprezentowa?a swój pierwszy model. 12-calowy odbiornik lampowy, który nadawa? czarno-bia?y obraz okrzykni?to zwiastunem nowej ery w historii tych urz?dze?. Kolejne lata przynios?y tak? innowacj? jak systemem szybkiego uruchamiania (zastosowany w urz?dzeniu Econo TV), który eliminowa? konieczno?? czekania na rozgrzanie telewizora. W 1980 roku Samsung zaprezentowa? swój pierwszy kolorowy model odbiornika. Kolejne lata to prawdziwy boom na domowe telewizory. Na pocz?tku lat 90. na ca?ym ?wiecie u?ytkowanych jest a? 900 milionów urz?dze?. Wzrastaj?cej popularno?ci towarzyszy jednak obawa konsumentów przed szkodliwym wp?ywem kineskopów. Wykorzystuj?c promieniowanie podczerwone Samsung przedstawia odpowied? na spo?eczne obawy - pierwszy na ?wiecie telewizor Bio TV.

Z biegiem lat ludzie zaczynaj? postrzega? urz?dzenia technologiczne jako cz??? wystroju wn?trz - w spo?ecze?stwie wzrasta ?wiadomo?? designu. Tu? przed ko?cem XX wieku Samsung prezentuje swój pierwszy p?aski telewizor. Prawdziwym prze?omem dla marki by?a jednak premiera modelu Bordeaux LCD TV. Inspiracj? stylistyczn? dla tego urz?dzenia by?y g??bokie odcienie czerwonego wina oraz kszta?t kieliszka. Model ten zapocz?tkowa? er? dominacji firmy Samsung na ?wiatowym rynku telewizorów. Po raz pierwszy te? walory estetyczne produktu, staj? si? tak samo wa?ne jak technologia.

W 2008 roku na rynku pojawia si? Crystal Rose LCD TV z obudow? kszta?towan? metod? podwójnego wtrysku tworzywa. Pierwszy na ?wiecie telewizor LED powstaje w 2009 roku, tworz?c zupe?nie now? kategori? urz?dze?. W nowej linii telewizorów Samsung postawiono po raz kolejny na minimalistyczny design - LED 8000 mia? o 80 proc. mniejsz? szeroko?? ramy ekranu wzgl?dem innych odbiorników dost?pnych wówczas na rynku. Zaledwie rok pó?niej firma prezentuje kompletn? lini? produktów 3D w tym pierwszy telewizor Full HD 3D LED, a chwil? po tym uruchamia sklep z aplikacjami TV rozpoczynaj?c er? Smart TV i tym samym wprowadzaj?c ten termin na rynek.

Jakie by?y kolejne posuni?cia w dziedzinie produkcji telewizorów? W 2013 roku Samsung powi?kszy? ekran do 85 cali tworz?c najwi?kszy na ?wiecie telewizor UHD. Projekt doceniono na targach CES, gdzie otrzyma? nagrod? "Najlepsza Innowacja", pokazuj?c jak mo?e ewoluowa? wzornictwo telewizorów. Dalej postawiono na zakrzywiony model OLED. Nowa stylistyka otrzyma?a nazw? Timeless Arena - delikatnie wygi?ty w ?uk ekran zawieszony w ramie zapewnia optymalny k?t widzenia dla ludzkiego oka.

Rok 2014 - Samsung zaprezentowa? zakrzywiony telewizor UHD i tym samym wyznaczy? kierunek rozwoju tego segmentu rynku, telewizory maj? by? nie tylko wyposa?one w najnowocze?niejsze technologie, urzeka? i barw? kolorów i poczuciem realizmu, ale równie? swoj? form? i designem. Na targach IFA 2014 w Berlinie, marka zaprezentowa?a telewizor Bendable UHD - pierwszy i najwi?kszy na ?wiecie telewizor z wyginanym ekranem przeznaczony na rynek europejski.


Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...Notice: MemcachePool::get(): Server localhost (tcp 11211, udp 0) failed with: Connection refused (111) in /var/www/pcformat.pl/library/Zend/Cache/Backend/Memcached.php on line 195
Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto