A A A

Boty SMS coraz wi?kszym zagro?eniem

14 lipca 2014, 10:00
Najnowsze dane statystyczne wskazuj? ogromny wzrost liczby ataków ze strony tzw. botów SMS., które mog? odbiera? polecenia od przest?pców i wykonywa? szereg szkodliwych dzia?a?.
Boty SMS coraz wi?kszym zagro?eniem

Boty SMS mog? wysy?a?, przechwytywa? i usuwa? wiadomo?ci SMS, ?adowa? okre?lone strony internetowe w przegl?darce, uzyskiwa? wspó?rz?dne urz?dze?, a nawet usuwa? poszczególne aplikacje. Wed?ug informacji uzyskanych przez program Dr.Web dedykowany systemowi Android, liczba wykrytych zagro?e? Android.SmsBot.120.origin w maju 2014 osi?gn??a liczb? 236 tys., przez co szkodliwy program zosta? liderem w?ród Trojanów, wykrytych w tym miesi?cu. W czerwcu, w dalszym ci?gu rejestrowano rosn?c? liczb? prób przedostania si? tego z?o?liwego oprogramowania do urz?dze? chronionych przez oprogramowanie antywirusowe Dr.Web. Do ko?ca miesi?ca, ??czna liczba przypadków tego rodzaju nadu?y? wynios?a 670 tys., wykazuj?c wzrost o 227 proc. w stosunku do poprzedniego miesi?ca. Zatem, w ci?gu ostatniego miesi?ca Android.SmsBot.120.origin ponownie sta? si? najbardziej "popularnym" Trojanem, stanowi?c 11 proc. wszystkich wirusów wykrytych na urz?dzeniach mobilnych.

W wi?kszo?ci przypadków, trojan jest rozpowszechniany przez cyberprzest?pców w postaci filmów dla doros?ych. Jak informuje Joanna Schulz-Torój, specjalista z firmy Doctor Web, nie jest to jedyna forma, w jakiej Android.SmsBot.120.origin wyst?puje. "Mo?e by? równie? udost?pniany jako rzekomo legalne oprogramowanie, a tak?e pod postaci? plików audio, dlatego te? w?a?ciciele urz?dze? z systemem Android powinni zachowa? szczególn? ostro?no?? i powstrzyma? si? od pobierania tre?ci, które pochodz? z w?tpliwych ?róde?" - dodaje.


Krzysztof Mocek / Informacja prasowa
krzysztof.mocek@firma.interia.pl
Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...Notice: MemcachePool::get(): Server localhost (tcp 11211, udp 0) failed with: Connection refused (111) in /var/www/pcformat.pl/library/Zend/Cache/Backend/Memcached.php on line 195
Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto