A A A

Mozilla Firefox - specjalna wersja dla niewidomych

15 maja 2014, 14:30
Firefox posiadafunkcjonalno?ci, które sprawiaj?, ?e przegl?darka internetowa i zawarto?? Sieci s? dost?pne dla wszystkich u?ytkowników - tak?e tych, którzy maj? problemy ze wzrokiem.
Mozilla Firefox - specjalna wersja dla niewidomych

15 maja 2014 odbywa si? Global Accessibility Awareness Day (?wiatowy Dzie? ?wiadomo?ci Dost?pno?ci). Wydarzenie skierowane jest do u?ytkowników, którzy maj? utrudniony dost?p do Internetu ze wzgl?du na powa?ne wady wzroku lub inny rodzaj niepe?nosprawno?ci. U?atwienie dost?pu do technologii niepe?nosprawnym u?ytkownikom jest niezwykle wa?ne dla Mozilli. Do dzia?a? w tym obszarze zosta? powo?any specjalny zespó? nazwany A11y.

Mozilla uwa?a, ?e Internet powinien by? dost?pny dla ka?dego i wsz?dzie, gdzie tylko jest mo?liwo?? pod??czenia sieci. W?a?nie dlatego powsta? zespó? A11y. Zwrot A11y to tak?e szeroko rozpoznawalny kod numeryczny, który odnosi si? do interakcji cz?owieka z komputerem. W szczególno?ci dotyczy dost?pno?ci do Sieci w?ród osób niepe?nosprawnych.

Do zespo?u A11y w Mozilli nale?? setki wolontariuszy, pasjonatów, którzy maj? szczególne potrzeby, je?li chodzi o korzystanie z Sieci i rozwijanie jej. Niektórzy cz?onkowie zespo?u maj? wady wzroku ró?nego stopnia, niektórzy s? ca?kowicie niewidomi, inni cierpi? z powodu upo?ledzenia mechanicznego - sprawia to, ?e codzienne korzystanie z Internetu mo?e by? du?ym wyzwaniem. Cz?onkowie zespo?u Firefox A11y w Mozilli pracuj? nad poprawieniem dost?pno?ci w ramach ca?ego ekosystemu sieciowego - wp?ywaj?c na standardy W3C, pracuj?c nad wdro?eniami w przegl?darce oraz rozwijaj?c pomocnicze technologie.

Firefox i dost?pno??

Firefox posiada wiele funkcjonalno?ci, które sprawiaj?, ?e przegl?darka internetowa i zawarto?? Sieci s? dost?pne dla wszystkich u?ytkowników, uwzgl?dniaj?c osoby z problemami ze wzrokiem, niewidomych oraz z ograniczonymi mo?liwo?ciami korzystania z klawiatury lub myszy.

The Access Firefox Project (Projekt u?atwiania dost?pu Firefox) to dedykowany portal internetowy, na którym znajduj? si? narz?dzia i zasoby dla osób niepe?nosprawnych (g?ównie z niepe?nosprawno?ci? wzrokow?).

Najnowsz? wersj? przegl?darki Firefox mo?na pobra? tutaj


Tagi: internet
Ocena:
Oceń:
Komentarze (4)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...Notice: MemcachePool::get(): Server localhost (tcp 11211, udp 0) failed with: Connection refused (111) in /var/www/pcformat.pl/library/Zend/Cache/Backend/Memcached.php on line 195
Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto