A A A

Sapphire podnosi poprzeczk? w serii R9

8 kwietnia 2014, 08:30
Firma Sapphire przedstawi?a now? propozycj? dla najbardziej wymagaj?cych graczy – oto R9 290 Vapor-X.
Sapphire podnosi poprzeczk? w serii R9

O wysokie osi?gi ka?dy u?ytkownik Sapphire R9 290 Vapor-X mo?e by? zupe?nie spokojny. 2560 procesorów strumieniowych oraz najnowsza ods?ona architektury Graphics Core Next firmy AMD sprawdz? si? przy nawet najbardziej intensywnych wyzwaniach graficznych. Nowa karta Sapphire to edycja fabrycznie podkr?cona - taktowanie rdzenia wynosi tu a? 1030 MHz, natomiast 4 GB najszybszej pami?ci GDDR5 taktowane jest zegarem o cz?stotliwo?ci 1400 MHz (efektywnie 5600 MHz). Takie parametry zapewniaj? wiod?c? na rynku moc obliczeniow?. Jest ona jednak mo?liwa do osi?gni?cia tylko dzi?ki maria?owi wysokiej jako?ci komponentów z zaawansowanym systemem ch?odzenia.

Innowacyjne ch?odzenie

Niereferencyjny model R9 290 Tri-X, oferuj?cy znakomit? wydajno?? przy zachowaniu rozs?dnej ceny, by? szeroko chwalony mi?dzy innymi za doskona?e ch?odzenie Tri-X, które uznawane jest aktualnie za jedno z najlepszych w najnowszej generacji kart Radeon. Producent nie poprzesta? na tym sukcesie i jeszcze bardziej usprawni? konstrukcj? karty. W modelu R9 290 Vapor-X ??cz? si? dwa innowacyjne systemy ch?odzenia autorstwa firmy Sapphire. Sercem systemu ch?odz?cego jest unikalna technologia Vapor-X. Pionierska technologia komory parowej jest z powodzeniem wykorzystywana przez Sapphire od kilku generacji kart. Komora przylega bezpo?rednio do GPU, a z drugiej strony do podstawy radiatora, dzi?ki czemu uzyskano maksymalny mo?liwy transfer energii cieplnej poza rdze?.

Drug? sk?adow? systemu ch?odz?cego jest w?a?nie najnowsza struktura Tri-X, która zawiera pi?? rurek cieplnych oraz trzy wydajne wentylatory. G?ówny ciep?owód to wiod?ce w bran?y rozwi?zanie o ?rednicy 10 mm, które wspomagane jest przez dwie rurki 8-milimetrowe i dwie 6-milimetrowe po bokach, co ma zapewni? równomierny rozk?ad ciep?a. Trzy, zaawansowanej konstrukcji, wentylatory o ?rednicy 90 mm ka?dy maksymalizuj? obieg powietrza przy zachowaniu bardzo cichej pracy. Wyposa?ono je ponadto w ?o?yska odporne na kurz dla wi?kszej wytrzyma?o?ci. Stylowa obudowa coolera skrywa kana?y uformowane tak, by powietrze dok?adnie owiewa?o wszystkie najwa?niejsze cz??ci karty, w tym sekcj? zasilania. Po??czenie technologii Vapor-X oraz Tri-X zaowocowa?o temperaturami ni?szymi o 5 do 10 stopni w porównaniu z samym systemem Tri-X - w r?ce u?ytkowników Sapphire oddaje wi?c najlepsze dost?pne w tej generacji ch?odzenie.

W sk?ad ulepszonego systemu ch?odz?cego wchodzi jeszcze jedna dodatkowa nowo??: rozpraszacz ciep?a p?ytki PCB. P?ytka PCB jest tu nieco wy?sza, w zwi?zku z czym jedna z warstw miedzianych zosta?a ods?oni?ta. Zamontowany na niej dodatkowy radiator odprowadza ciep?o zaabsorbowane przez PCB na zewn?trz, co mo?e obni?y? temperatur? rdzenia nawet o kilka stopni.

Usprawniona sekcja zasilania

W celu uzyskania maksimum wydajno?ci seria Vapor-X wykorzystuje cyfrowy kontroler napi?cia i now? sze?ciofazow? sekcj? zasilania o nazwie Aero6 sk?adaj?c? si? z tranzystorów typu Direct-FET o wysokiej mocy zasilaj?cej GPU, pami?ci i obwód kontrolny. Zastosowano tu najnowsz? wersj? d?awików Black Diamond, które sw? nazw? zawdzi?czaj? czarnej ferrytowej obudowie o kszta?cie radiatora - znacznie obni?aj?cej ich temperatur? i w konsekwencji zwi?kszaj?cej trwa?o??. Solidne kondensatory elektrolityczne stanowi? podstaw? systemu zasilania. Jego nazwa, Aero6, jest odzwierciedleniem u?o?enia elementów przypominaj?cych pot??ny silnik.

Inteligentna kontrola wentylatorów

Poniewa? karty Sapphire z rodziny R9 nie zawsze b?d? musia?y dzia?a? z maksymaln? wydajno?ci?, w serii Vapor-X wprowadzono kolejn? nowo??: Intelligent Fan Control (inteligentna kontrola wentylatorów, IFC). W przypadku korzystania z ma?o wymagaj?cych aplikacji 2D lub odtwarzania wideo, IFC pozostawi w??czony tylko jeden z trzech wentylatorów, przez co karta stanie si? niemal nies?yszalna. Kiedy tylko temperatura GPU zacznie wzrasta?, np. w zwi?zku z uruchomieniem bardziej zaawansowanych graficznie aplikacji 3D lub gier, dzia?a? b?d? wszystkie trzy wentylatory. Ich pr?dko?? b?dzie regulowana zgodnie z profilem temperatur. Zapaleni gracze mog? potrzebowa? nieustannego dzia?ania wszystkich trzech wiatraków, tote? kart? wyposa?ono w stosowny prze??cznik dezaktywuj?cy funkcj? IFC.

Wska?nik temperatury

U?ytkownicy Sapphire R9 290 Vapor-X mog? ?atwo oceni?, czy karta jest aktualnie mocno obci??ona, czy te? nie. Boczne logo jest pod?wietlane diodami LED, które b?d? stopniowo zmienia? kolor od niebieskiego, oznaczaj?cego zimno, przez ?ó?ty a? po czerwony, symbolizuj?cy wysok? temperatur?.

R9 290 Vapor-X wykorzystuje z??cze PCI Express 3.0. Obs?uguje ponadto technologi? AMD Eyefinity (bez konieczno?ci u?ywania aktywnych adapterów), a tak?e AMD HD3D dla obrazu stereoskopowego. Mo?na j? te? wykorzysta? w ramach AMD CrossFireX dla zwi?kszenia wydajno?ci systemu z wykorzystaniem kilku kart oraz obs?uguj?cej CrossFireX p?yty g?ównej. Model posiada podwójny BIOS, dzi?ki czemu u?ytkownik mo?e by? pewien sprawnego dzia?ania zarówno w systemach klasycznych, jak i tych obs?uguj?cych tryb UEFI.

Tak jak wszystkie modele serii R9, karta Sapphire R9 290 Vapor-X w pe?ni wspiera biblioteki DirectX 11.2, OpenGL 4.3 oraz API Mantle. W przysz?o?ci b?dzie te? obs?ugiwa? kolejn? wersj? bibliotek firmy Microsoft, DirectX 12, której debiut nast?pi w roku 2015. Najnowsza architektura GCN oznacza te? wsparcie dla technologii AMD TrueAudio, która w obs?uguj?cych j? grach dostarcza lepszych wra?e? d?wi?kowych zarówno z wykorzystaniem s?uchawek stereo, jak i g?o?ników, pozwalaj?c w pe?ni zanurzy? si? w ?wiat gry. Dedykowany procesor w GPU usprawnia d?wi?k dookólny, generuj?c realistyczne ?rodowisko akustyczne z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów echa i pog?osu.

Karta jest od dzi? dost?pna w sprzeda?y, jej sugerowana cena detaliczna wynosi oko?o 1815 z?.

 


Krzysztof Mocek / Informacja prasowa
krzysztof.mocek@firma.interia.pl
Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...Notice: MemcachePool::get(): Server localhost (tcp 11211, udp 0) failed with: Connection refused (111) in /var/www/pcformat.pl/library/Zend/Cache/Backend/Memcached.php on line 195
Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto