A A A

Tydzie? programowania CodeWeek in STARTER

15 października 2014, 04:30
Gda?ski Inkubator Przedsi?biorczo?ci STARTER zaprasza w dniach 10-19 pa?dziernika 2014 r. na tydzie? wspólnej nauki kodowania. Specjalnym go?ciem, który poprowadzi prelekcje w trakcie wydarzenia b?dzie Marek Cie?la, twórca popularnego odtwarzacza AllPlayer oraz wspó?twórca startupu Sher.ly, którego Sherly Box zebra? na Kickstarterze 150 tys. dolarów,
Tydzie? programowania CodeWeek in STARTER

Dla kogo jest Code Week in STARTER? Dla ka?dego kto posiada komputer i chcia?by nauczy? si? kodowania. Program zosta? podzielony na dwie cz??ci. Pierwsza z nich - Open, jest skierowana do m?odzie?y i doros?ych i koncentruje si? na przekazaniu specjalistycznej wiedzy z zakresu IT, a druga - Play, koncentruje si? bardziej na zabawie i jest kierowana do m?odszych uczestników oraz ich rodziców.

- STARTER ju? od dawna kibicuje takim projektom jak m.in. Mistrzowie Kodowania i zach?ca do programowania tak?e najm?odszych. Widzimy jak wa?n? rol? odgrywa w dzisiejszym ?wiecie ta umiej?tno?? i staramy si? wychodzi? naprzeciw oczekiwaniom, jakie stawia nam wymagaj?cy rynek. To naprawd? nie jest trudne, a wielce po?yteczne i inspiruj?ce! - zapewnia Kinga Kuczy?ska z Gda?skiego Inkubatora Przedsi?biorczo?ci STARTER.

O programowaniu w?ród dzieci i m?odzie?y przeczytaj tak?e tutaj: http://blog.inkubatorstarter.pl/znamy-5-powodow-dla-ktorych-warto-uczyc-dzieci-programowania.

Aby wzi?? udzia? w warsztatach podczas CodeWeek in STARTER nie trzeba mie? do?wiadczenia w programowaniu. Nale?y jedynie zarejestrowa? si? na stronie http://codeweek.inkubatorstarter.pl. Udzia? jest bezp?atny, wymagana jest jednak kaucja zwrotna w kwocie 50 z?.

Specjalnym go?ciem, który poprowadzi prelekcje w trakcie wydarzenia b?dzie Marek Cie?la, twórca popularnego odtwarzacza AllPlayer oraz wspó?twórca startupu Sher.ly, którego Sherly Box zebra? na Kickstarterze 150 tys. dolarów!

- CodeWeek in STARTER to wyj?tkowa okazja, aby popracowa? z przedstawicielami tak znanych firm jak: Netguru, Estimote, Movade, Volanto, CloudExpert czy VIWA Entertainment. Podczas warsztatów uczestnicy b?d? mogli nauczy? si? kodowania w Ruby on Rails a tak?e pozna? mo?liwo?ci PHP. B?dziemy poznawa? ró?nice pomi?dzy Androidem, iOS oraz Windows Phone, a tak?e programowa? hardware, dzi?ki tak niezwyk?ym urz?dzeniom jak i iBeacony, Raspberry Pi oraz Arduino. W praktyce przekonamy si? tak?e jak dzia?aj? drukarki 3D - mówi Marcin M?y?ski z gda?skiego STARTERA.

Code Week to europejska inicjatywa promuj?ca nauk? kodowania, w któr? mo?e zaanga?owa? si? ka?dy, bez wzgl?du na stopie? zaawansowania swoich umiej?tno?ci programistycznych. Code Week to tydzie? warsztatów i spotka? z przedstawicielami firm bran?y informatycznej i nowych technologii. W 2013 roku w ramach Code Week odby?o si? 300 ró?nych wydarze? i 67 innych mniejszych inicjatyw, udzia? wzi??o 26 pa?stw z ca?ej Europy i ??cznie ponad 10 000 uczestników.

Je?li chcesz naby? jedn? z najbardziej po??danych w ostatnich czasach umiej?tno?ci jak? jest kodowanie, a tak?e dowiedzie? si? na czym polegaj? najbardziej innowacyjne i futurystyczne technologie, nie czekaj. Zapisy ju? trwaj?!

Do??cz do wydarzenia na Facebooku

 


Tagi: internet
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...Notice: MemcachePool::get(): Server localhost (tcp 11211, udp 0) failed with: Connection refused (111) in /var/www/pcformat.pl/library/Zend/Cache/Backend/Memcached.php on line 195
Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto