A A A

Zniesienie op?at roamingowych do ko?ca 2015 roku

3 kwietnia 2014, 14:10
Parlament Europejski opowiedzia? si? za zniesieniem op?at roamingowych do Bo?ego Narodzenia 2015 roku.
Zniesienie op?at roamingowych do ko?ca 2015 roku

Wiceprzewodnicz?ca Komisji Europejskiej Neelie Kroes stwierdzi?a: „G?osowanie to jest dotrzymaniem zobowi?zania UE wobec obywateli. Taka jest w?a?nie rola UE - zniesienie barier w celu u?atwienia ?ycia i sprawienia, by by?o ono mniej kosztowne. W naszym codziennym ?yciu niemal wszyscy zale?ni jeste?my od us?ug telefonii komórkowej i po??cze? internetowych. Powinni?my wiedzie?, co kupujemy. Nie mo?emy da? si? naci?ga? na niepotrzebne koszty i powinni?my mie? mo?liwo?? zmiany decyzji.

Przedsi?biorstwa powinny mie? mo?liwo?? dostarczania swoich us?ug nam wszystkim, a rozporz?dzenie to ma u?atwi? im to zadanie. Jest ono zatem z korzy?ci? dla wszystkich. W 2010 r. obieca?am znie?? op?aty roamingowe do ko?ca 2015 r. i obecnie jeste?my o krok od osi?gni?cia tego celu. Oprócz wyra?nie widocznej bariery jak? jest roaming, jeste?my obecnie coraz bli?ej zlikwidowania wielu innych barier, tak aby Europejczycy mogli korzysta? ze swobodnego dost?pu do ??czno?ci bez zak?óce?, gdziekolwiek si? znajduj?".

Pa?stwa cz?onkowskie UE b?d? teraz kontynuowa?y przegl?d rozporz?dzenia, a Komisja oczekuje ostatecznego porozumienia w tej sprawie do ko?ca 2014 r.

Komisja przed?o?y?a projekt rozporz?dzenia dotycz?cego us?ug telekomunikacyjnych w ramach „??czno?ci na ca?ym kontynencie" we wrze?niu 2013 roku.

Celem tego rozporz?dzenia jest znaczne przybli?enie nas do prawdziwie jednolitego rynku telekomunikacyjnego w UE poprzez zniesienie op?at roamingowych, otwarty internet dla wszystkich poprzez zakaz blokowania i degradowania tre?ci, koordynacj? przyznawania zezwole? na wykorzystanie widma radiowego dla bezprzewodowych us?ug szerokopasmowych, zapewnienie u?ytkownikom internetu i ??czy szerokopasmowych wi?kszej przejrzysto?ci ich umów, a tak?e u?atwienie klientom zmiany us?ugodawców.

Zdj?cie g?ówne pochodzi ze ?ród?a: ©123RF/PICSEL


Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (1)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...


Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto