A A A

Wymyśl hasło dla PC Format - regulamin

Regulamin konkursu.

Regulamin konkursu

"Doping dla serwisu PC Format

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Doping dla serwisu PC Format (dalej: "Konkurs”), organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o.  sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 416593, NIP 5272644300 (dalej: „Organizator”).

2. Konkurs trwa od dnia 25 czerwca 2012 r. od godziny 10:00 do dnia 06 lipca 2012 r. do godziny 23:59.

3. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Informacje na temat Konkursu oraz Regulamin Konkursu dostępne
są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
http://www.pcformat.pl/News-Kolejne-ksiazki-do-rozdania---wymysl-haslo-bedace-najlepszym-dopingiem-dla-serwisu-oraz-forum-PC-Format,n,8939

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: "Regulamin”) oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które prawidłowo wykonają zadanie Konkursowe określone w rozdziale III punkt 1 Regulaminu, a udzielona przez nich odpowiedzi na pytanie Konkursowe zostaną uznane za najciekawsze przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową.

II. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, spełniająca wymagania wskazane w pkt. 2 poniżej, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora i Fundatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków
i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające
w związkach partnerskich.

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) – Uczestnik zobowiązany jest odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału
w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

III. Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy Uczestnik powinien:

a. Wymyślić hasło będące najlepszym dopingiem dla serwisu pcformat.pl oraz dla forum PC Format i wysłać je na adres mailowy pcformat@firma.interia.pl

b. zawrzeć w wiadomości e-mail swoje dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy

2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że poprzez wysłanie wiadomości mailowej zgodnie z pkt. 1 Zasad konkursu, akceptuje regulamin konkursu.

3. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt 1 powyżej powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

4. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych
i prawdziwych danych osobowych Uczestnika Konkursu.

5. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną ilość razy,
z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

IV. Postanowienia dodatkowe

1. Osoba przystępująca do Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojej historii, o której mowa w ust. 1 powyżej, na stronach portalu www.pcformat.pl.

2. Wysyłając odpowiedź w formie hasła (dalej: „Odpowiedź na pytanie”) i akceptując Regulamin Konkursu, Uczestnik oświadcza równocześnie, że:

a. udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie Odpowiedzi na pytanie przez Fundatora na następujących polach eksploatacji:

i. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionej Odpowiedzi na pytanie, wprowadzania do pamięci komputera,

ii. wprowadzania Odpowiedzi na pytanie do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

iii. łączenie z innymi utworami lub podział na części,

iv. wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

v. w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi na pytanie w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Wpisu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

b. udziela zgody na publikację Odpowiedzi na pytanie na warunkach opisanej powyżej licencji z notą autorską obejmującą jego imię, nazwisko, miejsce zamieszkania.

3. Wysyłając Odpowiedź na pytanie otwarte Konkursu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora opracowania przesłanej Odpowiedzi na pytanie w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Odpowiedzi na pytanie na stronie Portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Odpowiedzi na pytanie.

V. Rozwiązanie Konkursu

1. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu („Zwycięzcy”) nastąpi w siedzibie Organizatora w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu.

2. Wyłonienia Zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. wyłonienie Zwycięzców Konkursu,

c. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

3. Powołana Komisja Konkursowa składająca się z pracowników Organizatora, dokona wyboru 8 Zwycięzców spośród uczestników Konkursu, którzy poprawnie wykonali zadanie Konkursowe określone w rozdziale III pkt 1 Regulaminu,

4. Informacje o Zwycięzcach tj. imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania opublikowane zostaną na stronie konkursowej w przeciągu jednego dnia od daty wyłonienia Zwycięzców.

5. O przyznaniu nagrody Zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem oraz telefonicznie, zgodnie z danymi, podanymi w mailu w ciągu 1 dnia od daty ich wyłonienia.

6. Nagroda przepada na rzecz Fundatora w przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 10 lipca 2012] lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdziale III punkt 1, 2, 3 oraz rozdziale IV punkt 1, 2 i 3 Regulaminu lub dyskwalifikacji Zwycięzcy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

VI. Nagrody

1. Fundatorem nagród jest Organizator.

2. Nagrodą w Konkursie :

a. [4 książki „Zanim znowu zabiję” autorstwa Mariusza Czubaja i 4 książki „Upał” Marcina Ciszewskiego ]

3. Nagrody zostaną przesłane ich laureatom przez INTERIA.PL Pocztą Polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce wskazany w formularzu rejestracyjnym Konkursu.

4. Nagrody przesłana zostaną laureatom w terminie do 14 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

5. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanych mu nagród na osoby trzecie.

6. Każdy ze zwycięzców otrzyma jedną z wymienionych nagród. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

7. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora bądź Fundatora, jeżeli danych osobowych nie przekaże, lub przekazane przez niego dane okażą się błędne lub nieprawdziwe.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

b. przez Uczestnika Konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika Konkursu danych, skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora

VII. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest INTERIA.PL. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagród.

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania na stronie internetowej www.pcformat.pl ,w przypadku gdy zostaną zwycięzcą w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia wszystkich lub tylko niektórych spośród wskazanych wyżej danych Uczestników na stronie internetowej www.pcformat.pl .

3. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o.  sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków .

4. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację dla celów wyłonienia zwycięzcy i/lub wręczenia nagród.

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o.  sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców.

6. Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

VIII. Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu
z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzcy Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej na adres Organizatora – os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez nadanie, w terminie do 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, listu poleconego na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

IX. Postanowienia końcowe

1. Organizator, w porozumieniu z Komisją Konkursową, jest uprawniony do dyskwalifikacji Uczestnika Konkursu w trakcie trwania Konkursu, jak również po jego zakończeniu, w przypadku uznania, iż wyczerpane zostały przesłanki uzasadniające dyskwalifikację. Dyskwalifikacji podlegają osoby:

a. nie spełniające wymogów wskazanych w pkt II lub III Regulaminu,

b. które naruszają postanowienie ust. 4 pkt IX Regulaminu,

c. których Odpowiedz na pytanie zawiera sformułowania wulgarne, obraźliwe, karalne lub naruszające prawa osób trzecich, w tym Organizatora .

2. Dyskwalifikacja Uczestnika Konkursu oznacza, iż Uczestnik Konkursu jest traktowany tak, jakby nie uczestniczył w Konkursie, w szczególności Odpowiedź na pytanie zdyskwalifikowanego Uczestnika Konkursu nie jest poddawane głosowaniu i ocenie Komisji Konkursowej, a w przypadku gdy dyskwalifikacja ma miejsce po wyłonieniu zwycięzców Konkursu, Organizator jest uprawniony do żądania zwrotu na jego rzecz wydanej Nagrody, a zdyskwalifikowany Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zwrotu wydanej uprzednio na jego rzecz Nagrody – na wezwanie Organizatora, nie później niż w terminie 7 dni od daty wezwania.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na pytanie Konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

4. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

A. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,

B. niewykorzystywania uczestnictwa w konkursie do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych, sprzecznych
z prawem oraz dobrymi obyczajami.

5. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.


Tagi: www
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o haśle!
21 czerwca 2022
Choć mogą się wydawać mało nowoczesne, hasła to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale także...


Artykuły z wydań

 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
Zawartość aktualnego numeru

aktualny numer powiększ okładkę Wybrane artykuły z PC Format 1/2022
Przejdź do innych artykułów
płyta powiększ płytę
Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto