A A A

Najpot??niejszy superkomputer w Polsce

21 października 2014, 06:00
Prometheus to najpot??niejszy komputer w historii Polski. Krakowska Akademia Górniczo Hutnicza w?a?nie podpisa?a umow? na jego dostaw?.
Najpot??niejszy superkomputer w Polsce

Umow? uroczy?cie podpisali 20 pa?dziernika 2014 r. Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Tadeusz S?omka, Dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH prof. Kazimierz Wiatr oraz szefowie firm Megatel i Action (dzia?aj?cych w konsorcjum). Nowy superkomputer, wart 41 mln z?, zostanie zbudowany przez firm? Hewlett-Packard (wed?ug wytycznych ekspertów z Cyfronetu) z ponad 1700 serwerów platformy HP Apollo 8000, po??czonych superszybk? sieci? Infiniband o przepustowo?ci 56 Gbit/s. Komputer b?dzie posiada? ponad 41 tysi?cy rdzeni obliczeniowych (procesorów Intel Haswell najnowszej generacji) oraz ponad 215 TB pami?ci operacyjnej w technologii DDR4. Do Prometheusa zostan? do??czone dwa systemy plików o ??cznej pojemno?ci 10 PB oraz ogromnej szybko?ci dost?pu: 150 GB/s. Teoretyczna moc obliczeniowa nowego polskiego superkomputera wynosi? b?dzie niemal 1,7 Pflops (Petaflops). Oznacza to, ?e wed?ug obecnej listy TOP500 b?dzie to jeden z 30 najszybszych komputerów na ?wiecie i 12. w Europie. B?dzie to tak?e pierwsza w Europie i najwi?ksza na ?wiecie instalacja serwerów HP Apollo 8000.

Prometheus, dzi?ki innowacyjnej technologii bezpo?redniego ch?odzenia wod? procesorów i modu?ów pami?ci operacyjnej, stanie si? jednocze?nie jednym z najbardziej energooszcz?dnych komputerów tej klasy na ?wiecie - efektywno?? energetyczna (PUE) tego systemu b?dzie dorównywa? systemom najwi?kszych centrów danych na ?wiecie, takich jak Google czy Facebook. Ch?odzenie wod? umo?liwi osi?gni?cie ekstremalnie wysokiej g?sto?ci instalacji, dzi?ki czemu wa??ca ponad trzydzie?ci ton cz??? obliczeniowa zmie?ci si? w zaledwie pi?tnastu szafach - w przypadku zastosowania tradycyjnego ch?odzenia powietrzem by?oby ich co najmniej dwa razy wi?cej.

Ca?y system obliczeniowy zostanie zainstalowany w niedawno oddanej do u?ytku hali komputerowej w nowym budynku Cyfronetu AGH. Oprócz samego komputera i systemu dyskowego zostan? tam tak?e zainstalowane niezb?dne elementy infrastruktury technicznej, takie jak system gwarantowanego zasilania elektrycznego z dodatkowym generatorem awaryjnym.

Najpot??niejszy polski superkomputer, podobnie jak Zeus, s?u?y? b?dzie naukowcom z ró?nych dziedzin - b?d? to obliczenia z dziedziny chemii, fizyki, astrofizyki, biologii, energetyki czy nanotechnologii. Komputer realizowa? b?dzie tak?e zadania na potrzeby wielkich projektów naukowych, w których uczestniczy Cyfronet AGH, m.in. PLGrid (którego Cyfronet jest liderem), CTA (astrofizyka), LHC (fizyka wysokich energii), EPOS (geofizyka). Tak jak w przypadku Zeusa, równie? z zasobów Prometheusa naukowcy b?d? korzysta? bezp?atnie. W 2013 roku 2500 tysi?ca zarejestrowanych u?ytkowników Zeusa wykona?o dzi?ki niemu prawie 8 milionów zada? obliczeniowych. Gdyby do tego celu u?y? „zwyczajnych" komputerów, obliczenia te trwa?yby oko?o 11 tysi?cy lat. Dzi?ki Prometheusowi mo?liwo?ci naukowców, zarówno je?li chodzi o liczb? zada? do wykonania, jak i stopie? ich skomplikowania, zwi?ksz? si? ponad czterokrotnie.

Superkomputer Prometheus w liczbach:

- 1728 serwerów

- 41 472 rdzeni obliczeniowych

- 216 000 000 000 000 B sumarycznej pami?ci operacyjnej DDR4 (216 TeraBajtów)

- 1 658 880 000 000 000 operacji zmiennoprzecinkowych na sekund? (1,658 Petaflopsów)

- 100 000 000 000 000 b/s sumarycznej przepustowo?ci sieci

- 10 000 000 000 000 000 B przestrzeni dyskowej (10Peta Bajtów)

#1 w Polsce

#12 w Europie wed?ug obecnej listy TOP500

#30 na ?wiecie wed?ug obecnej listy TOP500

- najwi?ksza na ?wiecie instalacja komputera Apollo 8000 firmy HP

- jeden z najbardziej energooszcz?dnych komputerów tej klasy na ?wiecie

- odpowiada liczbie ponad 40 000 komputerów klasy PC

- masa ca?kowita ponad 30 ton

Superkomputer Prometheus - co b?dzie w nim „naj"?

- najmocniejszy superkomputer w Polsce o mocy oko?o 1,7 Pflops, czyli 1700 bilionów operacji zmiennoprzecinkowych na sekund?, ponad 4 razy wi?cej od Zeusa,

- jeden z 30 najszybszych superkomputerów na ?wiecie i 12 w Europie wed?ug obecnej listy TOP500,

- najwi?ksza na ?wiecie instalacja komputera Apollo 8000 firmy HP,

- jeden z najbardziej energooszcz?dnych komputerów tej klasy na ?wiecie

- najszybszy w Polsce system dyskowy umo?liwiaj?cy naukowcom prowadz?cym obliczenia na nowym klastrze na dost?p do danych z przepustowo?ciami si?gaj?cymi 120 GB/s (co jest równowa?ne przes?aniu zawarto?ci 25 p?yt DVD w ci?gu jednej sekundy),

- najbardziej efektywny energetycznie superkomputer w Polsce,

- bardzo du?a g?sto?? mocy obliczeniowej na metr kwadratowy - ponad 41 tys. rdzeni obliczeniowych i ponad 215 TB pami?ci operacyjnej RAM na powierzchni jedynie 13 m2,

- bardzo nowoczesne, innowacyjne i energooszcz?dne ch?odzenie ciecz?; superkomputer b?dzie zu?ywa? ok. 650 kW, czyli tylko o 25 proc. wi?cej ni? cztery razy s?abszy Zeus,

-bardzo szybka sie? komunikacyjna o przepustowo?ci wi?kszej o ok. 30 proc. ni? w Zeusie.


Krzysztof Mocek / Informacja prasowa
krzysztof.mocek@firma.interia.pl
Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (2)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...


Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto