A A A

Nowy FRITZ!Powerline 1000E

26 listopada 2014, 14:00
FRITZ!Powerline 1000E to pierwsze urz?dzenie AVM z rodziny FRITZ!Powerline, które umo?liwia transmisj? danych z szybko?ci? do 1200 Mbit/s za pomoc? sieci energetycznej.
Nowy FRITZ!Powerline 1000E

Maksymalna przepustowo?? bez kabli sieci komputerowej

Dzi?ki FRITZ!Powerline 1000E, dowolne gniazdko elektryczne mo?e w mgnieniu oka sta? si? szybkim i bezpiecznym portem sieciowym. Przy transmisjach rz?du 1200 Mbit/s, domowe okablowanie elektryczne zamienia si? w infrastruktur? sieciow? o du?ej przepustowo?ci. Dzi?ki zestawowi FRITZ!Powerline 1000E urz?dzenia, wyposa?one w interfejsy sieciowe, np. komputery, telewizory, dyski sieciowe NAS i konsole do gier, mo?na w??czy? do domowej sieci pewnie i szybko, nawet przy stosunkowo du?ych odleg?o?ciach.

Gigabitowa pr?dko?? - szybciej, ni? przy zastosowaniu wszystkich innych adapterów powerline

Gigabitowa sie? PLC opiera si? na standardzie HomePlug AV2 i obs?uguje technik? MIMO (Multiple Input Multiple Output). Ta nowa technologia przesy?u danych w sieciach energetycznych wykorzystuje wszystkie trzy ?y?y (faza, przewód neutralny i ochronny). Dzi?ki zastosowaniu MIMO, dane mo?na transmitowa? równocze?nie, osi?gaj?c pr?dko?ci do 1200 Mbit/s. Skoro wszystkie trzy ?y?y mog? by? wykorzystane, a ich kombinacja jest dowolna, sposób pod??czenia adapterów do gniazda nie ma znaczenia. FRITZ!Powerline 1000E umo?liwia wi?c podwojenie pr?dko?ci transmisji adapterów PLC oferuj?cych przepustowo?? 500 Mbit/s i 600 Mbit/s oraz zapewnia stabilniejszy transfer - bez zwi?kszenia zapotrzebowania na energi? elektryczn?.

Szybka instalacja i kompatybilno?? z innymi adapterami powerline

Uruchomienie FRITZ!Powerline 1000E jest ?atwe i bezpieczne. Zaraz po w?o?eniu adaptera do gniazdka i nawi?zaniu po??czenia z routerem FRITZ!Box, sie? ??cz?ca urz?dzenia, takie jak komputery PC, telewizory, czy konsole do gier jest gotowa do pracy. Dodatkowe adaptery mo?na pod??czy? do bezpiecznej sieci FRITZ!Powerline za naci?ni?ciem jednego przycisku. Urz?dzenia FRITZ!Powerline mog? by? wykorzystywane w dowolnych scenariuszach po??cze?. Wszystkie adaptery z rodziny FRITZ!Powerline s? kompatybilne ze starszymi wersjami urz?dze? obs?uguj?cych transmisj? z pr?dko?ciami 200, 500 i 600 Mbit/s, a wi?c sie? oparta na infrastrukturze elektrycznej mo?e si? sk?ada? z ró?nego rodzaju adapterów.

Bezpiecznie, oszcz?dnie i zawsze aktualnie

Dzi?ki szyfrowaniu AES z kluczem 128 bitowym, FRITZ!Powerline 1000E oferuje bezpiecze?stwo od wyj?cia z pude?ka. Najnowsze adaptery FRITZ!Powerline charakteryzuj? si? oszcz?dno?ci? energii, zu?ywaj?c oko?o 1 wata w trybie spoczynku. Wszystkie produkty z rodziny FRITZ!Powerline pozwalaj? u?ytkownikom monitorowa? sie? domow? i zu?ycie energii za pomoc? interfejsu routera FRITZ!Box lub dedykowanego oprogramowania (dla Windows i Mac). Tak, jak inne urz?dzenia FRITZ!, adapter FRITZ!Powerline obs?uguje funkcj? aktualizacji oprogramowania, która dostarcza mu nowe funkcjonalno?ci.


Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...Notice: MemcachePool::get(): Server localhost (tcp 11211, udp 0) failed with: Connection refused (111) in /var/www/pcformat.pl/library/Zend/Cache/Backend/Memcached.php on line 195
Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto