A A A

Regulamin konkursu 20 lat PC Formatu

6 października 2020, 15:50
Regulamin konkursu 20 lat PC Formatu

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „20 lat PC Formatu" (zwany dalej „Konkursem").

2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).

3. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

4. Organizatorem Konkursu jest spółka Gaming Tech Esports Media SA z siedzibą przy ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk o numerze KRS, 0000853098, REGON 386702214 i NIP 5833403291.

5. Konkurs trwa od 05.10.2020 r. do 7.12.2020 r. (do godziny 23:59).

6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.pcformat.pl

7. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ZASADY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej „Uczestnikiem") może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:
a. jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora i Partnera konkursu lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,
b. jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Przedmiotem Konkursu jest wybór przez Komisję Konkursową Organizatora (dalej „Komisja konkursowa") spośród wszystkich zgłoszeń 30 (słownie: trzydziestu) Uczestników, których zgłoszenia (zwane dalej „Materiałem") zostaną uznane za najciekawsze (zwani dalej „Laureatami").

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Użytkownika e-maila zgłoszeniowego na adres Organizatora: 20latpcf@pcformat.pl wraz ze swoim zdjęciem z numerem czasopisma PC Format, które jest aktualnie w sprzedaży, tj. 06/2020. Na zdjęciu musi być widoczna twarz Uczestnika oraz wspomniany numer czasopisma. Każdy Uczestnik może przysłać jedno zgłoszenie. W przypadku większej ich liczby, pod uwagę będzie brane jedynie pierwsze z nich.

4. W e-mailu zgłoszeniowym, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Uczestnik zobowiązany jest dodatkowo do przesłania następujących informacji:
a. imienia i nazwiska;
b. adresu e-mail do korespondencji;
c. numeru telefonu.

5. Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w niniejszym Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazany w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w Regulaminie.

6. Niespełnienie przez Uczestnika któregokolwiek z warunków wskazanych powyżej lub naruszenie któregokolwiek z postanowień Regulaminu, powoduje automatyczną dyskwalifikację Uczestnika z udziału w Konkursie i traktowane równoznacznie jakby nie zgłaszał w nim udziału.

7. Przesyłając Materiał, Uczestnik oświadcza, że:
a. udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie zgody na użytkowanie Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:
(i) zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,
(ii) wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,
(iii) łączenie z innymi utworami lub podział na części,
(iv) wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,
(v) w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego;
b. udziela zgody na publikację Materiału na warunkach opisanej powyżej licencji w tym także, według wyboru Organizatora, bez noty autorskiej obejmującej imię i nazwisko,
c. udziela zgody na bezpłatną publikację przez Organizatora na stronach internetowych Organizatora materiałów zdjęciowych zarówno w mediach tradycyjnych oraz elektronicznych, na profilach społecznościowych i w materiałach on-line oraz dystrybucję w materiałach prasowych oraz w newsletterach,
d. udziela zgody na bezpłatną publikację przez Organizatora na stronach internetowych Organizatora swojego imienia i nazwiska, wizerunku oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Laureata,
e. jest autorem Materiału oraz, że przysługuje mu całość praw majątkowych oraz niemajątkowych, w szczególności praw autorskich do Materiału, który zamieszcza i jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń,
f. przesłany Materiał nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
g. nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zamieszczonego Materiału, która uniemożliwiałaby zgłoszenie Materiału do Konkursu,
h. posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z zamieszczonego Materiału.

§ 3
ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW

1. Wskazanie zwycięzców Konkursu odbędzie się na warunkach i zasadach wskazanych poniżej.

2. Wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy prześlą swoje Materiały do dnia 07.12.2020 do godz. 23:59, zostaną wpisani na listę konkursową. 

3. Laureaci Konkursu zostaną wybrani przez Komisję Konkursową stworzoną przez Organizatora, w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora.

4. Komisja działa kolegialnie. Z posiedzeń Komisji zostanie sporządzony pisemny protokół podpisywany przez wszystkich członków Komisji i przechowywany przez Organizatora.

5. Nagrody, o których mowa w §4 ust. 1 lit a zostaną przyznane 30 (trzydziestu) Uczestnikom, których prace zdaniem Komisji były najciekawsze. Dokonując wyboru, Komisja Konkursowa będzie oceniać wartości artystyczne, sposób zrobienia zdjęcia, niebanalność formy oraz kreatywność.

6. Laureaci Konkursu o wygranej zostaną poinformowani do dnia 31.12.2020 roku telefonicznie lub poprzez email wysłany na adres, z którego napłynęło zgłoszenie.

§ 4
NAGRODA

1. Nagrodami w Konkursie są:
- Monitor LG 27QN880
- Akcesoria firmy Natec: Euphonie oraz Alvito
- Akcesoria Cooler Master: MS110, Mastermouse CM310 i MP750
- Akcesoria samochodowe Navitel: MS600 i MR150NV
- Akcesoria firmy Razer: Cynosa v2 i Kraken X USB
- Akcesoria firmy Genesis: Lith 400 RGB, Krypton 510, Argon 600 i Helium 100
- Akcesoria firmy Steelseries: Rival 600, Arctis 7 i QcK+
- Akcesoria TP-Link: Archer AX10, Tapo C200 i 3 x TL-PB 10400 mAh
- Słuchawki Audictus Conqueror ANC
- Myszka Fury Battler
- 3 x książka Wydawnictwa Krytyka Polityczna: „Dyktatura danych"
- Książki Wydawnictwa Znak: 2 x „Keanu Reeves. W roli głównej" i „Cyberpunk 1982-2020"
Ogółem do wygrania jest 30 nagród - po jednej dla każdego Laureata.

2. Organizator nie pokrywa jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Uczestników związanych z przystąpieniem do Konkursu lub kosztów przejazdów związanych z osobistym odebraniem nagród. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora (na jego koszt) na wskazany przez Laureata adres.

3. Nagroda w Konkursie nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Laureatem celem odebrania nagrody w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu lub stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez Laureata postanowień Regulaminu, nagroda przepada na rzecz Organizatora, a Laureat, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Laureata Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody.

5. Laureat, któremu została przyznana nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

§ 5
REKLAMACJE

1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika konkursu w terminie 21 dni od dnia opublikowania listy Laureatów w formie pisemnej bezpośrednio na adres email 20latpcf@pcformat.pl.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu rozpatrzeniu reklamacji nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pośrednictwem poczty, na adres podany przez Uczestnika, składającego w reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

§ 6
PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator tj. Gaming Tech Esports Media SA z siedzibą przy ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk o numerze KRS 0000853098, REGON 386702214 i NIP 5833403291.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów, publikacji listy Laureatów oraz rozpatrywania reklamacji.

3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora
ambition@konkurs.bauer.pl.

4. Administrator danych oświadcza, że nie przetwarza i nie zamierza przetwarzać danych wrażliwych (sensytywnych) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz rozporządzenia RODO.

§ 7
PODATEK DOCHODOWY

1. Nagrody otrzymane przez Uczestników Konkursu stanowią dochód związany
z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) (zwana dalej „ustawą o pdof").

2. W przypadku, gdy wartość nagrody, otrzymanej przez Uczestnika Konkursu nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21. ust 1 pkt 68 ustawy).

3. W przypadku, gdy wartość nagród, o których mowa w § 3 ust. 1 przekroczy kwotę wskazaną w ust. 2 powyżej zwycięzcy otrzymają dodatkową nagrodę pieniężną w odpowiedniej wysokości, przeznaczoną na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranych w konkursach w wysokości 10% wartości uzyskanej w Konkursie nagrody.

4. Dodatkowe nagrody pieniężne, o których mowa w ust. 3 powyżej, nie zostaną wydane zwycięzcom tylko zostaną potrącone przez Organizatora na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych i przekazane na rachunek właściwego organu skarbowego.

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie dotyczy nagród otrzymanych przez Uczestnika Konkursu w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W takim przypadku nagrody stanowią przychód z działalności gospodarczej.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

 

 


Grzegorz Karaś
Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności
Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto