A A A

System Music Flow od LG

24 sierpnia 2014, 10:00
Marka LG zaprezentowa?a nowy system Music Flow sk?adaj?cy si? z g?o?ników, sound bara i mostka sieciowego.
System Music Flow od LG

Poprzez aplikacj? Music Flow Player u?ytkownicy mog? kontrolowa? wszystkie urz?dzenia z linii Music Flow w jednym miejscu oraz zarz?dza? ca?? muzyczn? bibliotek? nawet, je?eli utwory s? przechowywane na ró?nych urz?dzeniach. Co wi?cej, aplikacja wy?wietla równie? rekomendowane piosenki i playlisty, zapewnia ?atwy dost?p do internetowych radiostacji oraz pe?ni funkcj? odtwarzacza muzycznego na smartfonie.

Auto Music Play jest jedn? z wielu nowych cech Music Flow. Dzi?ki niemu u?ytkownicy mog? s?ucha? muzyki na zewn?trz poprzez smartfona i automatycznie prze??cza? si? do Music Flow, gdy wejd? do domu. Poprzez zintegrowanie z HomeChat ju? w drodze do domu mo?emy zaprogramowa? utwór, który przywita nas po otworzeniu drzwi oraz poprosi? o rekomendacj? playlisty odpowiedniej do okazji.

Kolejn? cech? aplikacji jest pe?en dost?p i ca?kowita kontrola u?ytkownika nad jego cyfrow? kolekcj? muzyki. Poprzez opcj? wyszukiwania mo?na znale?? i odtworzy? utwory bezpo?rednio z internetu na ka?dym urz?dzeniu, które ma po??czenie z sieci? i LG Music Flow. Funkcja aplikacji - Mood Station - dostarcza rekomendacji konkretnych playlist i dostosowuje muzyk? do preferencji u?ytkownika, aby stworzy? odpowiedni? atmosfer?.

Poprzez system Audio Streaming LG umo?liwia tak?e ?atwy dost?p do internetowych streamingów i aplikacji radiowych, takich jak Spotify, Deezer, Napster i TuneIn (us?ugi ró?ni? si? w zale?no?ci od rynku).

LG Music Flow wykorzystuje technologi? sieci mesh i dwuzakresowy bezprzewodowy dost?p do internetu, aby zapewni? czyste odtwarzanie muzyki w systemie HD, bez ?adnych zak?óce?, w przeciwie?stwie do systemów, które opieraj? si? na jednym punkcie dost?pu. Rozbudowuj?c LG Music Flow o dodatkowe g?o?niki, mo?emy spodziewa? si? jeszcze intensywniejszych dozna?. To wszystko dzi?ki systemowi Multi Room Mode, który pozwala na jednoczesne odtwarzanie muzyki ze wszystkich po??czonych g?o?ników (np. podczas przyj?cia) lub odtwarzanie innej piosenki w ka?dym pomieszczeniu.

Aby zapewni? optymaln? jako?? d?wi?ku, LG rozbudowa?o i wprowadzi?o do Music Flow w?asny algorytm Automatic Loudness Compensation. Technologia zapewnia si?? i czysto?? d?wi?ku na wszystkich cz?stotliwo?ciach. Dodatkowo ka?dy g?o?nik jest wyposa?ony w zaawansowane membrany wykonane z nano-w?ókien poprawiaj?ce jako?? d?wi?ku. Specjalnie dla modelu Sound Bar HS6, algorytm LG's Stereo Field Extension (SFX) wzmacnia efekt d?wi?ku przestrzennego.

W ostatnich latach nast?pi? wzrost wymaga? konsumentów co do jako?ci d?wi?ku w domowych urz?dzeniach audio ze wzgl?du na lepsz? dost?pno?? wysokiej jako?ci tre?ci multimedialnych. LG Music Flow jest pierwszym systemem w swojej kategorii, posiadaj?cym funkcje odtwarzania Hi-Fi ze studyjn? jako?ci? 24bit/192kHz, na wielu urz?dzeniach jednocze?nie. To znacznie lepsze parametry od popularnego formatu MP3 lub tradycyjnej p?yty CD.

Modele LG Music Flow - H7 (70W), H5 (40W) oraz model Network Bridge R1 b?d? dost?pne w Polsce po targach IFA 2014 w pa?dzierniku. LG Music Flow z modelem H3 (30W) oraz Sound Bar model HS6 (320W) b?d? wdra?ane na ca?ym ?wiecie.


Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...Notice: MemcachePool::get(): Server localhost (tcp 11211, udp 0) failed with: Connection refused (111) in /var/www/pcformat.pl/library/Zend/Cache/Backend/Memcached.php on line 195
Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto