A A A

Wydajne serwery NAS dla firm

24 września 2014, 07:50
ASUSTOR Inc., dostawca innowacyjnych rozwi?za? sieciowych do przechowywania danych, zaprezentowa? dwa modele wydajnych serwerów NAS ? AS7008T oraz AS7010T. Urz?dzenia reprezentuj? rodzin? serwerów z nowej serii 70 i kierowane s? do firm oraz mi?o?ników multimediów.
Wydajne serwery NAS dla firm

Obydwa modele s? wyposa?one w dwurdzeniowe procesory Intel Core i3-4330 3.5GHz i posiadaj? 2GB wbudowanej pami?ci SO-DIMM DDR3 z mo?liwo?ci? rozszerzenia do maksymalnie 16GB. Dodatkowo, oferuj? trzy porty USB 3.0 i dwa w standardzie USB 2.0, a tak?e dwa porty eSATA, zapewniaj?c szerokie mo?liwo?ci korzystania z dodatkowych akcesoriów. Uzupe?nieniem dwóch portów sieci Ethernet w modelach AS7008T oraz AS7010T jest slot na kart? 10GbE, oferuj?cy mo?liwo?? elastycznego zwi?kszenia przepustowo?ci i poprawy efektywno?ci pracy w przypadku najbardziej wymagaj?cych przedsi?biorstw. Prezentowane serwery z nowej serii 70, podobnie jak wi?kszo?? modeli ASUSTOR, s? wyposa?one tak?e w port HDMI oraz odbiornik podczerwieni. Dodatkowo, posiadaj? cyfrowe z??cze S/PDIF gwarantuj?ce wysok? wierno?? przesy?anego d?wi?ku. U?ytkownicy mog? ??czy? nowe serwery z monitorami o rozdzielczo?ci 4K oraz korzysta? z wielokana?owego d?wi?ku surround, zapewniaj?c sobie doskona?e do?wiadczenia multimedialne.

AS7008T oraz AS7010T pracuj? pod kontrol? systemu operacyjnego ADM 2.3 (ASUSTOR Data Master), zapewniaj?cego intuicyjn? obs?ug? oraz szerok? mo?liwo?? rozszerzania funkcjonalno?ci serwerów NAS poprzez dodatkowe aplikacje. ADM 2.3 wprowadza szereg przydatnych funkcji biznesowych, w tym obs?ug? protoko?u TFTP (transfer plików), wsparcie po??cze? proxy z serwerem, zestaw mechanizmów zabezpieczaj?cych dane oraz wspó?prac? z Windows ACL zapewniaj?c? zaawansowane zarz?dzanie prawami dost?pu do plików. Windows ACL w po??czeniu z obs?ugiwanym przez ADM mechanizmem Windows AD znacz?co zwi?ksza wydajno?? zarz?dzania obs?ug? plików w zastosowaniach biznesowych. ADM 2.3 wspiera tak?e energooszcz?dny, automatyczny tryb usypiania serwera w przypadku, gdy urz?dzenie przez okre?lony czas znajduje si? w stanie czuwania i nie wykonuje ?adnych operacji. Dodatkowo, ADM 2.3 jest zgodny ze standardem SMB 2.0, który zwi?ksza efektywno?? operacji sieciowych w Windows o 30-50 proc. Aby system operacyjny serwerów ASUSTOR by? bardziej przejrzysty i jeszcze ?atwiejszy w obs?udze, w nowej wersji wprowadzono od?wie?ony i zmodernizowany interfejs graficzny, zawieraj?cy m.in. nowy panel logowania z mo?liwo?ci? konfiguracji t?a, tytu?u i definiowanego przez u?ytkownika obrazu.

Obok wydajnej konfiguracji sprz?towej, zapewniaj?cej wysok? efektywno?? podczas transmisji strumieniowej mediów, serwery NAS z serii 70 umo?liwiaj? równoleg?? obs?ug? 16 kamer IP wspó?pracuj?cych z opracowan? przez ASUSTORA aplikacj? Surveillance Center. Dzi?ki temu, na bazie serwera NAS u?ytkownicy mog? stworzy? skuteczny, niezawodny i wydajny system monitoringu wideo.

Serwery AS7008T oraz AS7010T posiadaj? 3-letni? ochron? gwarancyjn? i wkrótce trafi? do sprzeda?y.


Krzysztof Mocek / Informacja prasowa
krzysztof.mocek@firma.interia.pl
Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...Notice: MemcachePool::get(): Server localhost (tcp 11211, udp 0) failed with: Connection refused (111) in /var/www/pcformat.pl/library/Zend/Cache/Backend/Memcached.php on line 195
Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto